RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  • 0
  • 0

SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ

SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ
RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


Spor Malzemesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1200964

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Müftü Mahallesi Stadyum Sk. No:36 Rize Gençlik Merkezi Binası Kat:3 53020 Merkez/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 0 464 213 04 81 - 0 464 213 04 80
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Spor Malzemesi Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 51 Kalem Spor Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - (Bazı malzemeler, İl Müdürlüğümüzün daha sonra belirleyeceği spor tesislerine teslim edilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye konu ürünler, sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdarenin belirteceği yere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhaleye ait teknik şartnamenin 2.12. maddesine göre; söz konusu ihale için teklif verenlerden en avantajlı 1. teklif sahibi ve en avantajlı 2. teklif sahibi isteklinin, ihale konusu ürünlere ilişkin ihaledeki kalem sırası ile adı belirtilmek üzere paketlenip ve etiketi yapıştırılarak 1'er adet numune getirmeleri zorunludur.
En avantajlı 1. teklif sahibi isteklinin numunelerini, İdareye teslim ettiği tarihten itibaren ihale komisyonunca 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilecek ve teknik şartnameye uygunluğu kabul görmeyen numunelerin 1 kez olmak şartıyla değiştirilmesi istenecek olup değişim sonrası uygun görülürse isteklinin teklifi kabul edilecektir. En avantajlı 1. teklif sahibi isteklinin numunelerinin komisyonca uygun görülmemesi durumunda en avantajlı 2. teklif sahibi ve sonraki isteklilerin numuneleri değerlendirilecek olup en avantajlı teklif buna göre belirlenecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

Haber :

Hangi futbolcu Rizespor formasıyla 'Gol Kralı' olmuştur?

Yorum Yap