RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  • 0
  • 0

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI VE BERTARAF, ÇEVRE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12 ay süreli Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolanması ve Bertaraf Hizmet Alımı, Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmet Alımı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1212243

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:1 Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat:5 Merkez / RİZE 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642130227 - 4642147585
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 12 ay süreli Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolanması ve Bertaraf Hizmet Alımı, Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmet Alımı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Aylık Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanılması Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı (78.650 kg ), Çevre Yönetimi Danışmanlığı Hizmet Alımı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Rize İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerimiz
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2023 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI VE BERTARAF HİZMET ALIMI
Belge Adı Açıklama
Çevre İzin ve Lisans Belgesi 1-İstekli firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Çevre İzin ve Lisans Belgesine (Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Ara Depolama/Tehlikeli Atık Düzenli Depolama/Atık Yakma ve Beraber Yakma/Tehlikeli Atık Bertarafı) sahip olmalı, bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
Depolama Lisansı 2-İstekli firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmelerini yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
Atık ve Kodları Gösterir Belge 3-İstekliler ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodlarını gösteren belgelere ilişkin bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
ÇEVRE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
Belge Adı Açıklama
Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi ve Çevre Danışmanlık Firması Yeterlilik Belgesi 1- İstekli firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu ?Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi? ve ?Çevre Danışmanlık Firması Yeterlilik Belgesi? ne ilişkin bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI
Belge Adı Açıklama
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti yetki belgesi 1-TMGDK, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı (UAB) Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde geçerli tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti yetki belgesine sahip olmalı belgeye ilişkin bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
Şube açıldığına dair belge 2-TMGDK, kurulduğu UAB. Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Trabzon UAB. bölgesinde şube açıldığına dair belgeye ilişkin bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kartı 3-TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD?ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin ekindeki formatına uygun Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kartı ile ilgili bilgiler yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.
TMGD Sertifikası 4-TMGD olarak çalışacak personellerin TMGD sertifika bilgileri yeterlilik bilgiler tablosunda belirtilmelidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmet alımları ,  Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü  Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanılması Bertaraf Edilmesi hizmet alımları, Çevre Yönetimi Danışmanlığı Hizmet Alımı.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Haber :

M.Ö 64 yılında Pazar ilçesini kurduğu tahmin edilen Romalı lider kimdir?

Yorum Yap