DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  • 0
  • 0

DAİRE SATIŞI İLAN METNİ

T.C.
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAİRE SATIŞI İLAN METNİ

 


Madde 1- İhalenin Konusu ve Şekli ile Niteliği-Nevi Miktarı
Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi 217 ada 29 parselde bulunan kat karşılığı yapım işi kapsamında yapılan inşaatın 1. Katında bulunan 49 nolu Bağımsız Bölüm(Daire) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Madde 2- İhale bedeli
İhale bedeli sözleşme imzalanmasını takiben peşin ödenmesi şartı ile 1.092.000,00-TL (birmilyondoksanikibintürklirası) + KDV muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde 3- Dairenin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıdaki listede belirtildiği şekildedir

 


SIRA
NO

CİNSİ

ADA

PARSEL

NO

BRÜT
M2

KATI

MUHAMMEN
BEDEL KDV
HARİÇ / TL

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
1 Daire 217 29 49 91 1. Kat 1.092.000,00-TL 32.760,00-TL


Madde 4- İhale 06.12.2023 Çarşamba günü saat 11:00’da belediyemiz encümeni huzurunda Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı No:35 Kat:2 Derepazarı/Rize Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin;

                          a) Kanuni ikametgah adres beyanı
                          b) Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği
                          c) Adli Sicil Kaydı
                          ç) İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
                          d) Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter onaylı)
                          e) Şirket olarak katılacaklar için;
                             e-1) Şirket adına katılacak olanların şirket yetki belgesi(Noter tasdikli)
                             e-2) Ticaret Odası Sicil Kaydı
                             e-3) İmza Sirküleri(Noter Onaylı)
                          f)Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter Onaylı)
                          g) Tebligat için adres beyanı
                          h) Ortak girimin olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi
                          ı) Geçici teminat makbuzu
                          j) Şartname alındı makbuzu
                          h) Belediyemize her türlü borcu olmadığına dair belge ile ihale günü Encümen salonunda hazır bulundurmalılar.
Madde 6- Tüm vergi, resim, harç, Damga vergisi, sözleşme giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler 150,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Tahakkuk-Tahsilat şefliğine yatırıp şartname alabilir veya Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İlanen Duyurulur.
                                                                                                                                                            
  Selim METİN
                                                                                                                      Belediye Başkanı
 

Haber :

Horonda yapılan 'titreme' ve 'silkelenme' gibi figürler neyi temsil eder?

Yorum Yap