• 28 Kasım 2021 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Kasım 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

19 KALEM LABORATUVAR CİHAZI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

19 KALEM LABORATUVAR CİHAZI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

19 KALEM LABORATUVAR CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2019/264193

1-İdarenin

a) Adresi    : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 464 223 61 26 - 223 54 81 - 4642234870

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    
    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı    : 19 KALEM - LABORATUVAR CİHAZI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri    : 1-14. kalemler Mühendislik Fakültesi, 15-16. Kalemler Sağlık Hizmetleri MYO, 17-18. Kalemler Sağlık Yüksekokulu, 19. kalem Tıp Fakültesi,

c) Teslim tarihi    : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içinde teslimat yapılmalıdır. Yüklenici teslim edeceği mal ve malzemeleri teslim edilen birimdeki idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonunun uygun görmediği mal ve malzemeler, teslimat süresi içinde bu işe ait idari ve teknik şartnamede yer alan şartlara uygun hale getirildikten sonra teslimat süresi içinde ilgili birime teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize

b) Tarihi ve saati    : 27.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli asına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. İstekliler, kendi durumlarına uygun belgelerin asıllarını ya da idare veya noter tarafından onaylanmış suretlerini sunmak zorundadır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler, teknik şartnamesinde bu yönde belge istendiğine dair düzenleme bulunan cihazlar için  imalatçı veya ithalatçısına ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmak zorundadırlar. İsteklilerin, bu belgelerin asıllarını ya da aslı idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini sunmaları gerekmektedir. Teknik şartnamesinde bu yönde bir düzenleme yapılmayan cihazlar için isteklilerin belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerin, teknik şartnamesinde bu yönde belge istendiğine dair düzenleme bulunan cihazlar için teklif ettikleri malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Her cihaz için istenen stardarda ilişkin belge veya belgeler, ilgili cihazın teknik şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerin, bu belgelerin asılları ya da aslı idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini sunmaları gerekmektedir. Teknik şartnamesinde bu standartlara ilişkin bir düzenleme yapılmayan cihazlar için isteklilerin belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, fotoğraflar ve marka-model beyan belgesi Komisyonumuza ihale dokümanları ile birlikte verilecektir. Teknik şartnameyi karşılayan özellikler ve teklif edilen cihazın teklif sırası, katalog üzerinde madde madde gösterilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLAN TARİHİ: 31.05.2019 / İLAN NO: 221