• 27 Eylül 2020 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    27 Eylül 2020 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

EKREM ORHON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TADİLATI İŞİ - RİZE İL ÖZEL İDARESİ

EKREM ORHON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TADİLATI İŞİ - RİZE İL ÖZEL İDARESİ

Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Tadilatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    : 2019/286214

1-İdarenin

a) Adı    : RİZE İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi    : Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

c) Telefon ve faks numarası    : 4642260910 - 4642260909

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı    : Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Tadilatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 adet Lise hizmet binası yangın algılama ve ihbar sistemi tadilatı işi (Elektrik tesisatı imalatları: 100,00%)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Rize/Merkez

ç) Süresi/teslim tarihi    :     Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 03.07.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Rize İl Özel İdaresi (Toplantı Salonu)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde “(E) Elektronik ve İletişim İşleri” ana başlığı altında belirtilen “IV. Grup: Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri İşleri” ve/veya bu işler kapsamında yapılan tamamlama (ikmal), tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale konusu “Yangın Algılama ve İhbar Sistemi” işini içeren iş deneyim belgeleri de ayrıca kabul edilecektir. İhale konusu işi içeren iş deneyim belgesinin sunulması durumunda, bu belgedeki ihale konusu işe ilişkin kısmın tutarı değerlendirmeye alınacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN TARİHİ: 21.06.2019 / İLAN NO: 244