• 28 Kasım 2021 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Kasım 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

İHALE İLANI

İHALE İLANI

DEREPAZARI YANIKTAŞ ÇEKEK YERİ AMATÖR DENİZCİ BAĞLAMA RIHTIMI

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Derepazarı Yanıktaş Çekek Yeri Amatör Denizci Bağlama Rıhtımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası    : 2019/357481

1-İdarenin

a) Adresi    : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 ORTAHİSAR/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası    : 4623252088 - 4623251831

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı    : Rıhtım İnşaatı (80 m)(-1,5 m), Su Tesisatı İnşaatı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    : Derepazarı/RİZE

c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 - ORTAHİSAR / TRABZON

b) Tarihi ve saati    :     05.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/X grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:80 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 80 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 80 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFmin x 80) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2. Deneyim Puanlaması (DP) (20 Puan):

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu, ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan, tek sözleşmeye bağlı ve teklif edeceği bedelin müstakil olarak %100’üne eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapıları İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncellenerek puanlama yapılacaktır.

İhaleye katılma aşamasında, İş Deneyim Belgesi olarak, A-X grubu deniz yapıları (teklif edeceği bedelin müstakil olarak %100’üne eşit veya az olmamak üzere) sunan isteklilerin, iş deneyim belgesi deneyim puanlamasına dahil edilecektir.

İş deneyim belgeleri değerlendirilirken denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınacaktır. İş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait olması durumunda belgedeki ortaklık oranında değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerden sadece pilot ortağa ait A-X gurubu İş Deneyim Belgesi değerlendirmeye alınacaktır.

Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100’üne eşit veya fazla olan

İş Deneyim Belgesi sayısı:

ADET

 

PUAN

0

İSE

0

1

İSE

10

2

İSE

20

 

Puan alacaklardır.

DP için belge sunmayan istekliler bu kısımdan 0 (sıfır) puan alacaklardır.

DP hesaplanırken geçerli olan İş Deneyim Belgelerinden ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel bedeli en yüksek olan belge dikkate alınacak olup, sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları toplanmayacaktır.

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan: “Teklif Fiyatı Puanlaması” ve “Deneyim Puanlaması” puanlarının toplamıdır.

TP= TFP + DP formülü ile hesaplanacaktır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.”

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif:

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

FDTF’ eşit olması durumunda Teklif Fiyatı düşük olan isteklinin teklifi, Teklif fiyatlarının da eşit olması halinde isteklilerin sunduğu A-X grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi itibarıyla güncellenmiş değeri en yüksek olan isteklinin teklifi “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” kabul edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar XI. Bölge Müdürlüğü-Trabzon ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı ( N ) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetelerde Yayınlanmıştır. Bu iş için verilecek Kesin Teminat Süresi Sözleşme Tarihinden itibaren en az iki yıl olacaktır.

İLAN TARİHİ: 27.07.2019 / İLAN NO: 295