• 28 Ekim 2021 Perşembe
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Ekim 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

İHALE İLANI

İHALE İLANI

LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2019/542591

1-İdarenin

a) Adresi    : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 464 223 61 26 - 223 54 81 - 4642234870

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı    : 130.000 Sm3 - LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri    : 1- Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (İyidere / RİZE) 2- Ardeşen Turizm Fakültesi (Ardeşen / RİZE)

c) Teslim tarihi    : Yüklenici söz konusu LNG’yi İdarenin ihtiyacına göre en geç 31.12.2020 tarihine kadar teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi ve 09:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimdeki İdare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. İdaremizin talep etmesi durumunda 24 saat, Cumartesi, Pazar ve Bayram Tatillerinde de teslimat yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize

b) Tarihi ve saati    : 26.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, EPDK’dan alınmış olan ve ihale tarihinde geçerli olan “LNG Satış Lisansına” sahip olması zorunludur. İstekliler, sahip oldukları “LNG Satış Lisansı” belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

(LNG) için Doğalgaz piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm doğalgaz tesislerinin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak TS; EN, ISO; IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve / veya dokümanlara uyulması zorunludur.

Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standartlar geçerli olacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif verecek isteklilerin EPDK dan LNG satış lisansının olması ve EPDK dan iletim lisansı olan bir firma ile iletim sözleşmesinin olması gereklidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya Özel sektöre verilen  LNG temini işi kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN TARİHİ: 31.10.2019 / İLAN NO: 421