• 28 Kasım 2021 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Kasım 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

İHALE İLANI

İHALE İLANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP KAMYONET (YAKIT İDAREYE VE ŞOFÖR YÜKLENİCİYE AİT) VE 1 ADET MİNİBÜS (YAKIT İDAREYE VE ŞOFÖR YÜKLENİCİYE AİT) KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI RİZE DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP KAMYONET (YAKIT İDAREYE VE ŞOFÖR YÜKLENİCİYE AİT) VE 1 ADET MİNİBÜS (YAKIT İDAREYE VE ŞOFÖR YÜKLENİCİYE AİT) KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2019/257505

1-İdarenin

a) Adresi    : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIBEL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:403 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 4642130464 - 4642145932

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    
    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 adet 4x4 Pick-Up kamyonet (Yakıt İdareye ve Şoför Yükleniciye ait) ve 1 adet minibüs (Yakıt İdareye ve Şoför Yükleniciye ait)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    : Rize İl Sınırları

c) Süresi    : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : Çamlıbel Mah. Atatürk Cad. No:403 Merkez/Rize

b) Tarihi ve saati    : 13.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Taşıma işinde kullanılacak araçlar, pick-up (4+1) kişilik çift kabin ve minibüs en az 12 kişilik olacaktır. İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmenliği hükmü gereğince pick-up için K1, minibüs için D2 belgesinin bulunması gerekmektedir. İhale üzerinde kalan istekli ve istekliler tarafından K1 ve D2 Yetki Belgesinin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmesi zorunludur. K1 ve D2 Belgesinin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde istekli veya istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir. K1 belgesi için kiralama kabul edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü personel taşıma veya araç kiralama işleridir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Şube Müdürlüğü İdare Binası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLAN TARİHİ: 28.05.2019 / İLAN NO: 212