• 28 Kasım 2021 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Kasım 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR - RİZE İL ÖZEL İDARESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR - RİZE İL ÖZEL İDARESİ

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2019/305215

1-İdarenin

a) Adresi    : Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 4642260910 - 4642260909

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    
    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı    : Toplam 54.720 Dakika İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Alımı, Toplam 20.520 Dakika İşyeri Hekimliği Hizmeti Alımı, Toplam 20.520 Dakika Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    : Rize İl Özel İdaresine bağlı işyerlerinde ve Rize ili köy ve yayla yerleşim birimlerinde

c) Süresi    : İşe başlama tarihi 06.09.2019, işin bitiş tarihi 05.09.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : Rize İl Özel İdaresi/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati    : 09.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olduklarına ilişkin olarak Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilildiklerine dair “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi”nin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 A Blok Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhaleye, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin 5’inci bendinde (Değişik 31/1/2013-28545 s.R.G.) yer alan “OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.” hükmü gereğince Rize ili ya da Rize iline sınır komşusu illerde faaliyet gösteren istekliler katılabileceklerdir.

İLAN TARİHİ: 29.06.2019 / İLAN NO: 256