• 28 Kasım 2021 Pazar
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Kasım 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Rize İl Genelinde İl Özel İdaresi Yol Ağında Bulunan Köprü Korkuluklarının Yapımı ve Onarımı İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası    : 2019/424308

1-İdarenin

a) Adresi    : Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 4642260910 - 4642260909

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı    : * 2,565 ton Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması, * 61.016 kg Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    : Rize merkez ve tüm ilçelerde

c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : Rize İl Özel İdaresi/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati    : 25.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen “(A) Alt Yapı İşleri/V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” ve/veya  bu işler kapsamında yapılan ikmal ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Geçerli teklifler (teklif ettiği bedel, ihale komisyonunca hesaplanmış sınır değerin üzerinde olan ve sunmuş oldukları yeterlik belgelerinin tamamı eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilere ait teklifler) üzerinden yapılacak değerlendirilmede, her geçerli teklif için fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenmiş olan teklif fiyatı (FDTFi);

“FDTFi = (TFçmax x 100) / FDTPÇi”

formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTFi: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenmiş olan teklif fiyatını,

TFÇmax: Fiyat dışı unsur toplam puan çarpanı en yüksek istekliye ait teklif fiyatını,                                     

FDTPÇi: İsteklinin fiyat dışı unsur toplam puan çarpanını (İPÇi +YEPÇi)

ifade eder.

Her istekli için hesaplanacak “Fiyat Dışı Unsur Toplam Puan Çarpanı (FDTPÇi)”; o istekli için hesaplanmış olan “İndirim Puanı Çarpanı (İPÇi)” ile yine o istekli için hesaplanmış olan “Yapılabilirlik ve Ekonomiklik Puanı Çarpanı (YEPÇi)” olmak üzere iki ayrı yöntemle hesaplanacak çarpanların toplamıdır.

İndirim Puanı Çarpanı Hesabı (İPÇi):

İndirim puanı çarpanının hesabı 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait indirim puanı çarpanı;

İPÇi = (TFmin x 70) / TFi

formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

İPÇi: İsteklinin indirim puanı çarpanını,

TFmin: İsteklilerce teklif edilen geçerli en düşük teklif fiyatını,

TFi: İsteklinin teklif fiyatını,

ifade eder.

Yapılabilirlik ve Ekonomiklik Puanı Çarpanı Hesabı (YEPÇi):

Yapılabilirlik puanı çarpanının hesabı 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamaya konu iş kalemleri  ile bu iş kalemlerine karşılık gelen puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra no

İş kalemi no

İş kalemi adı

Çarpan puanı

1

KGM/16.130/K-HR

Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda ve suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)

6

2

KGM/23.015/K-Ö

Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm’lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği  (Nakliye Dahil)

6

3

KGM/23.176/K-Ö

Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Nakliye Dahil)

6

4

KGM/25.016/K

Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması

6

5

Y.23.176-Ö

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Demir Nakli Dahil) (Her bir köprüde Özel İdare Logosu Yapımı, Yerine Konması Dahil)

6

 

Toplam

30

 

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen birim fiyatların, aynı iş kalemleri için yaklaşık maliyet hesabında idarece belirlenmiş olan birim fiyatların % 70’i ile % 130’u aralığında (% 70’i ve % 130’u dahil) olması durumunda, her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin tablodaki iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatlar % 70 - % 130 aralığı dışında kalıyorsa, bu istekliler söz konusu iş kalemleri için herhangi bir puan alamayacaklardır. İstekliler için “Yapılabilirlik ve Ekonomiklik Puanı Çarpanı (YEPÇi)”, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamı üzerinden hesaplanır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

Geçerli teklifler (teklif ettiği bedel, ihale komisyonunca hesaplanmış sınır değerin üzerinde olan ve sunmuş oldukları yeterlik belgelerinin tamamı eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilere ait teklifler) üzerinden fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucu, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenmiş olan teklif fiyatı (FDTFi ) “FDTFi = (TFçmax x 100) / FDTPÇi” formülü ile en düşük olarak hesaplanan istekliye ait teklif, ekonomik açıdan en avantajlı tekliftir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi/A Blok (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN TARİHİ: 07.09. 2019 / İLAN NO:348