• 19 Ekim 2021 Salı
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    19 Ekim 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-RİZE

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-RİZE

Tıbbi sarf malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2020/11351

1-İdarenin    

a) Adresi    : Paşa kuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi - MERKEZ / RİZE RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası    : 4642148821 - 4642147781

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı    : 8 KISIM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri    : 1. RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Binası Merkez-RİZE) 2. GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE HASTANESİ (Merkez Mah. Atasoy Sok. Güneysu-RİZE) 3. İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ (S. Sabit İshakoğlu Cad. Çayeli-RİZE) 4. KAÇKAR DEVLET HASTANESİ (Kaçkar Sok. Hamidiye Köyü Pazar-RİZE) 5. FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ (Sahil Mah. Fındıklı-RİZE)

c) Teslim tarihi    : Malın/İşin teslim süresi 12 aydır. İşe başlama tarihinden itibaren ihale konusu malların hastanelerin talebi doğrultusunda stok durumu gözetilerek 12 ay içinde 3`er aylık dönemlerde 9 ila 12 defada mallar sipariş geçilecektir. Hastanelerden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde mallar teslim edilecektir. Mal teslimi firma yetkilisi tarafından deponun bulunduğu alanda depo sorumlusuna tam ve eksiksiz teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ- TOPLANTI SALONU (Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Kat:3 - MERKEZ / RİZE)

b) Tarihi ve saati    : 29.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

?1- İsteklilerden, ihale tarihi itibari ile Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise, üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.)

3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge.Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.

4-Teklif mektuplarında ürünlerin hemen yanında veya altında, parantez içinde veya tanzim edilerek onaylanacak ek bir liste halinde ürüne/ürünlere ait TITUBB Barkod numaralarını ve firma tanımlayıcı numaralarını yazacaklardır

Not: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (3. madde o bendi), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Bu beyan ürünler için yukarıda belirtilen belgeler aranmayacaktır.

5.Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde ihale dosyasında sunulacaktır.

6-İhale konusu kısımlarda yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, yerli malı ürünlere ait yerli malı belgesi teklif dosyasına konulacaktır. Ürün yerli malı olsa bile, belgesi olmayan ürünler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7-Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan Satış Yeri Yeterlilik Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) Numune: teknik şartnamede belirtilen şartları gösterir bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vb. materyaller kabul edilmeyecektir.

2) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin her bir kalemi için ayrı ayrı olmak üzere  1 er adet numuneyi, teslim etmek zorundadır.

3)İstekliler, numuneleri Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

4) Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası, ürünün menşei ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, mukavva, strafor köpük vb. muhafazalı bir kutuda tutanakla teslim edeceklerdir.Numunelerin poşet, çuval vb bir şekilde teslimi halinde kabul edilmeyecektir. Bu madde kapsamında belirtilen şekilde numune teslim etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5) Numuneler teknik şartname hükümlerine göre uygun olup olmadıkları tek tek incelenecektir.Uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ (Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Kat:3 - MERKEZ / RİZE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN TARİHİ: 14.01.2020 / İLAN NO: 15