T.C.
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MANTAR KAFE KİRALAMA İLAN METNİ

Madde 1- İhalenin Konusu ve Şekli ile Niteliği-Nevi Miktarı
Tasarruf Hakkı Belediyemize ait, ilçemiz sahil dolgu alanı üzerinde 25m2 kapalı 118m2 açık toplam 143m2 alanlı 'Mantar Kafe' 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden şartname dahilinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Madde 2- İhale bedeli
İhale bedeli sözleşme imzalanmasını takiben peşin ödenmesi şartı ile KDV Hariç aylık 2.085,00-(ikibinseksenbeştürklirası)-TL olup, 10 yıllık KDV Hariç kira bedeli 250.200,00-(ikiyüzellibinikiyüztürklirası)-TL'dir
Madde 3- Mantar Kafenin muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıdaki listede belirtildiği şekildedir


SIRA
NO

CİNSİ

KİRALANAN YER

BRÜT
M2

10 YILLIK MUHAMMEN
BEDEL KDV
HARİÇ / TL

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
1 Mantar Kafe Merkez Mahallesi Sahil Dolgu Alanı 25m2 kapalı, 118m2 açık toplam 143m2 250.200,00-TL 7.506,00-TL


Madde 4- İhale 25.03.2024 Pazartesi günü saat 10:00'da belediyemiz encümeni huzurunda Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı No:35 Kat:2 Derepazarı/Rize Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Kanuni ikametgah adres beyanı
b) Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği
c) Adli Sicil Kaydı
ç) İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
d) Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter onaylı)
e) Şirket olarak katılacaklar için;
e-1) Şirket adına katılacak olanların şirket yetki belgesi(Noter tasdikli)
e-2) Ticaret Odası Sicil Kaydı
e-3) İmza Sirküleri(Noter Onaylı)
e-4) Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter Onaylı)
g) Tebligat için adres beyanı
h) Ortak girimin olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi
ı) Geçici teminat makbuzu
j) Şartname alındı makbuzu
k) Belediyemize her türlü borcu olmadığına dair belge
l) İhale tarihi itibariyle en az 6 ay geriye dönük ilgili meslek odasından faal olduklarına dair faaliyet belgesi,
m) Faal olduğuna dair Vergi Levhası(Noter Onaylı veya Aslı İdarece Görülmüştür kaşeli olacak.)

Madde 6- Tüm vergi, resim, harç, Damga vergisi, sözleşme giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler 150,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Tahakkuk-Tahsilat şefliğine yatırıp şartname alabilir veya Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İlanen Duyurulur!

#ilangovtr Basın No ILN02001208