PAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                     Sosyal Tesisler Kiralama İlanı

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
1.Pazar Belediyesi Sosyal Tesisinin kiralama işi için Belediye Meclisinin 19.12.2023 Tarih ve 86 nolu karar  gereğince encümene yetki vererek bu yetkiye dayanarak bahsi geçen yerin 10 yıllığına kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne  göre ihale edilecektir.
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

S.No İli/İlçesi Adres: Cinsi: 10 Yıllık Toplam Muhammen Kira Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Gün ve Saati
1 RİZE/ PAZAR
 
Pazar Belediyesi Sosyal Tesisleri Ocak Mahallesi No:29 Pazar/RİZE  836 m² Kapalı Mekân, 1600 m² Açık Alan Çay Bahçesi 600.000,00 TL 18.000,00 TL. 17/05/2024 Cuma günü saat 14:00

2.Şartname ve ekleri Pazar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 500,00 TL                             (Beşyüztürklirası) TL KDV dahil ücret karşılığında satın alınacaktır.
3.İhaleler Pazar Mahallesi Yılmaz Telatar Caddesi No:1 Pazar Belediyesi adresinde bulunan Pazar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı 17/05/2024 Cuma günü saat 14:00 de kadar Pazar Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kiralama şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.
 2. Tebligat için adres beyan belgesi,
 3. Teklif Mektubu
 4. Geçici Teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu (süresiz).
 5. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 6. Sabıka Kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır),(Şirketin hakim olduğu/ ortağı şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı) (Aslı)
 7. Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi
 8. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 9. Tüzel Kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
 10. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi (Aslı)
 11. Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içeresinde alınmış olmalıdır.)
 12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde , noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi vermesi,
 13. Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana                       sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı                                                                                                                 sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı,  sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname verecekledir.

İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
                                                                                                                        

#ilangovtr Basın No ILN02020173